Page 5 - szablon

Basic HTML Version

Nasi projektanci | Our designers
5
Projektowanie kubków wymaga doświadczenia,
umiejętności, wiedzy i zwyczajnej ludzkiej empatii.
Kubek ma być docelowo nie tylko produktem
codziennego użytku. Ma on być dziełem, które pod
każdymwzględemdostarcza namwrażeń estetycznych.
Uczucia, które mają towarzyszyć jego użytkownikowi,
to wygoda, relaks i przyjemność...
Nasi projektanci potrafią wczuć się w nastrój przyszłego
użytkownika. Projekty, które wdrażamy, mają za sobą
długą drogę poszukiwań i testów, gdyż łączenie
funkcjonalności z atrakcyjnością wizualną nie należy
do łatwych zadań. Tymi, którzy podejmują te wyzwania
dla marki Porceline by Maxim, są
Marzena Wolińska
i Tomasz Ogrodowski.
Designing mugs requires experience, skills, knowledge
and ordinary human empathy. Ultimately, a mug is not
only a product of everyday use. It is supposed to be a
work that provides us with aesthetic values in every
way. The feelings that are to accompany its user are
comfort, relaxation and enjoyment...
Our designers have the ability to empathize with
the mood of the future user. The projects that we
implement have a long history of searching and testing,
since combining functionality with visual attractiveness
is not an easy task. Those who undertake this challenge
at Porceline by Maxim are
Marzena Wolinska
and
Tomasz Ogrodowski.