Page 2 - szablon

Basic HTML Version

Poznaj bogactwo technik dekoracji umożliwiające uzyskanie na kubku wyjątkowego komunikatu reklamowego. W poniższym kompendium znajdziesz podstawowe
informacje na temat głównych technik zdobienia. Szersza prezentacja dostępna jest na stronach 12-15.
The variety of decoration technologies for promotional ceramics enables achieving specyfic marketing message. In the following you will find a compendium of basic information on
the main decoration techniques. Broader presentation available on pages 12-15.
Barwienie wybranych białych produktów na dowolny
kolor Pantone. Możliwość łączenia z piaskowaniem
i kalkomanią.
Coating of selected white products on any Pantone colour.
Can be combined with sandblasting and decal.
Ekonomiczny druk w pełnych kolorach (1-6 kolorów)
bezpośrednio na kubku. Idealny dla prostych
nadruków bez przejść tonalnych.
Inexpensive print in solid colours (1-6 c.) applied directly
on to mugs. Perfect for line prints with no halftones.
Druk kalkomanią transferowany z papieru na produkt.
Duża powierzchnia zdobienia. Możliwy efekt zdjęcia
i rastrów.
Decal printing transferred from paper on to the product.
Ideal for large surface decoration . Photos and halftones
effect possible.
Dekorowanie powierzchni za pomocą piaskowania.
Szlachetny efekt zdobienia 3D. Możliwość łączenia
z barwieniem w technologii Hydrocolor.
Decorating the surface using sandblasting. Noble effect
of 3D adornment. The possibility of combining with
Hydrocolor.
Druk sublimacyjny w jakości fotogra cznej. Dekoracja
idealnie nadająca się do skomplikowanych motywów
oraz niskich nakładów.
Photo-quality sublimation printing. Decoration ideal
especially for complicated motifs and smaller orders.
Kubek odsłaniający nadruk pod wpływem ciepła.
Magiczny efekt przekazu reklamowego. Fotogra czna
jakość nadruku.
Mug changing color under the influence of heat.
The magical effect of the advertising message.
Photo-quality printing.
Grawer metalowych lub silikonowych powierzchni.
Niskie koszty zdobienia. Szlachetny efekt graweru.
Laser engraving on metal or silicone surfaces.
Low cost of decorating. Noble engraving effect.